dcraw

Section: User Commands (1)
Updated: 14 maj 2009
Index Return to Main Contents
 

NAZWA

dcraw - dekoder obrazów w formacie raw  

SKŁADNIA

dcraw [OPCJE]... [PLIK]...  

OPIS

dcraw dekoduje obrazy w formacie raw, wyświetla metadane oraz wyodrębnia miniaturki.  

OPCJE PODSTAWOWE

-v
Wyświetl szczegółowe informacje, a nie tylko błędy i ostrzeżenia.
-c
Zapisz zdekodowany obraz lub miniaturę na standardowe wyjście.
-e
Wyodrębnij wygenerowaną przez aparat miniaturkę, a nie obraz raw. Wynikowy obraz będzie w formacie JPEG lub PPM, w zależności od modelu aparatu.
-z
Zmień daty modyfikacji i ostatniego dostępu plików AVI, JPEG, TIFF lub raw na datę wykonania obrazu przy założeniu, że zegar aparatu jest ustawiony na Czas Uniwersalny (UTC).
-i
Tylko zidentyfikuj pliki, nie dekoduj zawartości. Zwraca wartość 0 jeżeli dcraw jest w stanie zdekodować ostatni obraz. W innym przypadku zwracana jest wartość 1. -i -v pokazuje metadane obrazka.
dcraw nie dekoduje obrazów w formacie JPEG!!
 

OPCJE NAPRAWY OBRAZU

-P martwepiksele.txt
Wczytuje listę martwych pikseli z tego pliku zamiast z ".badpixels". Zobacz w PLIKI opis składni tego pliku.
-K czarna_klatka.pgm
Odejmuje czarna klatkę od danych raw. Czarna klatkę wygenerujesz robiąc zdjecie bez oswietlenia (np.: z obiektywem zasłoniętym dekielkiem), które wywołaj następująco dcraw -D -4 -j -t 0.
-k odciecie_czerni
Kiedy po wywołaniu cienie stają się szare, należy podnieść poziom odcięcia czerni. Zmierzyć można poprzez użycie pamsumm -mean z plikiem czarnej klatki, przygotowanym jak powyżej.
-S nasycenie
Kiedy światła przechodzą w kolor różowy, należy obniżyć poziom nasycenia. Żeby ustalic właściwy poziom, należy zrobić zdjęcie z czymś lśniącym w kadrze, a następnie dcraw -D -4 -j -c fotka.raw | pamsumm -max
Domyślny poziom czerni, jak i nasycenia jest zazwyczaj poprawny i nie wymaga ingerencji.
-n poziom_redukcji
Użyj falkowej redukcji szumów, pozostawiając jak najwięcej detali. Najlepszy efekt dają wartości poziomu z przedziału między 100 a 1000.
-C wzm_czerw wzm_nieb
Zwiększ warstwy koloru czerwonego i niebieskiego o podane współczynniki (zazwyczaj od 0.999 do 1.001) aby zniwelować aberrację chromatyczną.
-H 0
Przytnij wszystkie światła do koloru białego (domyślne).
-H 1
Nie przycinaj świateł (pozostaw w różnych odcieniach różu).
-H 2
Połącz przycięte i nieprzycięte wartości ze sobą aby uzyskać wygładzone przejście do bieli.
-H 3+
Rekonstruuj światła. Niskie wartości preferują biel, wyższe preferują kolory. Spróbuj użyć -H 5 jako dobrego kompromisu. Gdyby to okazało się niewystarczające, użyj opcji -H 9, wyczyść wszystkie inne niż białe światła, a następnie wklej je do obrazka wygenerowanego przy użyciu -H 3.
 

OPCJE KOLORÓW

Domyślnie dcraw używa stałego balansu bieli w oparciu o próbnik kolorów naświetlony standardową lampą błyskową D65.
-w
Użyj wartości balansu bieli zapisanej przez aparat. Jeżeli wartość ta nie zostanie odnaleziona, zostanie wyświetlone ostrzeżenie i użyta będzie inna metoda jego określenia.
-a
Oblicz balans bieli na podstawie średniej z zawartości całego obrazu.
-A lewo góra szerokość wysokość
Oblicz balans bieli na podstawie średniej z zawartości wybranego szarego obszaru prostokątnego (np. zdjęcie z szarą kartą). Przedtem wykonaj dcraw -j -t 0 , a następnie wybierz obszar o neutralnym, szarym kolorze.
-r mul0 mul1 mul2 mul3
Podaj własne wartości balansu bieli. Te wartości mogą również zostać skopiowane z rezultatu działania polecenia dcraw -v.
+M lub -M
Używaj (lub nie używaj) jakichkolwiek macierzy kolorów z metadanych aparatu. Domyślna wartość to +M gdy użyto opcji -w, lub -M w przeciwnym wypadku. Ta opcja dotyczy jedynie aparatów Olympus, Leaf oraz Phase One.
-o [0-6]
Wybierz wynikową przestrzeń kolorów, w przypadku gdy nie użyto parametru -p :

0   Surowy kolor (specyficzny dla każdego aparatu)
1   sRGB D65 (domyślna)
2   Adobe RGB (1998) D65
3   Wide Gamut RGB D65
4   Kodak ProPhoto RGB D65
5   XYZ
6   ACES

-p aparat.icm [ -o rezultat.icm ]
Użyj profilów kolorów ICC do obliczenia surowej przestrzeni kolorów aparatu oraz wynikowej przestrzeni kolorów (domyślnie sRGB).
-p embed
Użyj profilu ICC osadzonego wewnątrz obrazu w formacie raw.
 

OPCJE INTERPOLACJI

-d
Zdekoduj obraz raw w skali szarości, bez interpolacji kolorów. Przydatne przy fotografowaniu czarno-białego tekstu.
-D
Tak samo jak -d, lecz bez skalowania kolorów (całkowicie surowy obraz).
-h
Generuj obraz o wymiarach równych połowie oryginału. Działa dwa razy szybciej niż -q 0.
-q 0
Użyj szybkiej, lecz niskiej jakości interpolacji dwuliniowej.
-q 1
Użyj interpolacji VNG (Variable Number of Gradients).
-q 2
Użyj interpolacji PPG (Patterned Pixel Grouping).
-q 3
Użyj interpolacji AHD (Adaptive Homogeneity-Directed, najwyższa jakość).
-f
Interpoluj RGB jako cztery kolory. Użyj tej opcji, jeżeli na wynikowym obrazie widać niewłaściwe obszary 2x2 (interpolacja VNG) lub mazy (AHD).
-m liczba_przebiegów
Po dokonaniu interpolacji usuń zniekształcenia kolorystyczne poprzez wielokrotne zastosowanie filtra medianowego (3x3 piksele) do wartości R-G oraz B-G (różnic składowych).
 

OPCJE FORMATU WYJŚCIOWEGO

Domyślnie dcraw zapisuje obrazy PGM/PPM/PAM wykorzystując 8 bitów na składową koloru, krzywą gamma BT 709, poziom bieli oparty o histogram oraz bez metadanych.
-W
Użyj stałego poziomu bieli, ignorując histogram obrazka.
-b jasnosc
Podziel poziom bieli przez tą wartość (domyślnie 1.0).
-g potęga początkowego_nachylenia
Ustaw krzywą gamma, domyślne BT.709 (-g 2.222 4.5). Jeżeli wolisz współczynnik gamma zgodny z sRGB, użyj -g 2.4 12.92. Dla zwykłej funkji potęgowej, ustaw nachylenie początkowe na zero.
-6
Zapisuje 16-bitów na próbkę, zamiast 8-bitów.
-4
Liniowy zapis 16-bitowy, tak samo jak -6 -W -g 1 1.
-T
Generuj obraz wynikowy w formacie TIFF z metadanymi zamiast domyślnego formatu PGM/PPM/PAM.
-t [0-7,90,180,270]
Obróć wynikowy obraz. Domyślnie dcraw obraca obraz stosownie do informacji zapisanej przez aparat. -t 0 wyłącza obracanie.
-j
W przypadku aparatów Fuji Super CCD obróć obraz o 45 stopni. Dla aparatów o innym niż kwadratowy kształcie piksela nie skaluj obrazu do jego właściwych proporcji. W każdym przypadku użycie tej opcji gwarantuje, że jeden wynikowy piksel odpowiada dokładnie jednemu surowemu pikselowi.
-s [0..N-1] lub -s all
Jeżeli plik zawiera N surowych obrazków, wybierz do zdekodowania jeden z nich lub "all" (wszystkie). Przykładowo aparaty Fuji Super CCD SR generują drugi obraz o zmniejszonej o cztery poziomy ekspozycji, na którym dokładniej przedstawione są odbłyski.
 

PLIKI

:./.badpixels, ../.badpixels, ../../.badpixels, ...
Lista uszkodzonych pikseli Twojego aparatu, używana po to, aby dcraw mógł zinterpolować ich wartość ba podstawie sąsiednich pikseli. Każda linia zawiera kolumnę i wiersz uszkodzonego piksela, oraz datę (w formacie uniksowym), kiedy nastąpiło uszkodzenie. Na przykład:

 962   91 1028350000  # uszkodzony 1. sierpnia 2002
1285 1067 0           # nieznana data uszkodzenia

Te współrzędne dotyczą obrazu przed przycięciem oraz obrotem, tak więc użyj polecenia dcraw -j -t 0 aby zlokalizować uszkodzone piksele.

 

ZOBACZ TAKŻE

pgm(5), ppm(5), pam(5), pnmgamma(1), pnmtotiff(1), pnmtopng(1), gphoto2(1), cjpeg(1), djpeg(1)  

AUTOR

dcraw został stworzony przez Davida Coffina, dcoffin a cybercom o net  

TŁUMACZENIE

Krzysztof Nowicki krissn a op o pl


 

Index

NAZWA
SKŁADNIA
OPIS
OPCJE PODSTAWOWE
OPCJE NAPRAWY OBRAZU
OPCJE KOLORÓW
OPCJE INTERPOLACJI
OPCJE FORMATU WYJŚCIOWEGO
PLIKI
ZOBACZ TAKŻE
AUTOR
TŁUMACZENIE

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 21:20:50 GMT, June 01, 2018