dcraw

Section: User Commands (1)
Updated: 6 únor 2008
Index Return to Main Contents
 

JMÉNO

dcraw - dekodér fotografií v raw formátu pro příkazovou řádku  

POUŽITÍ

dcraw [PARAMETRY]... [SOUBOR]...  

POPIS

dcraw dekóduje fotografie ve formátu raw, zobrazuje metadata a extrahuje náhledy.  

OBECNÉ VOLBY

-v
Vypisuje detailnější hlášky, ne jen varování a chyby.
-c
Zapisuje dekódované obrázky nebo náhledy na standardní výstup.
-e
Extrahuje náhledy vložené fotoaparátem do raw souboru. Podle typu fotoaparátu dostanete buď obrázky ve formátu JPEG nebo PPM.
-z
Změní datum a čas poslední modifikace souboru ve formátu AVI, JPEG, TIFF nebo raw na datum a čas, kdy byla fotografie pořízena. Předpokládá, že kamera zapisuje datum v časové zóně UTC.
-i
Vypíše typ souboru, ale neprovede jeho dekódování. Pokud je návratová hodnota 0 dcraw dokáže soubor dekódovat, pokud to možné není vrací 1. -i -v zobrazí metadata souboru.
dcraw nedokáže číst soubory ve formátu JPEG!!
 

VOLBY PRO OPRAVY

-P vadné_pixely.txt
Seznam vadných pixelů se přečte ze zvoleného souboru místo z ".badpixels". V sekci SOUBORY můžete najít popis formátu.
-K temný_snímek.pgm
Odečte temný snímek z dat v raw formátu. Soubor, který bude použit s tímto parametrem vytvoříme tak, že provedeme expozici ve tmě a výsledek zkonvertujeme příkazem dcraw -D -4 -j -t 0.
-k černá
Pokud jsou stíny příliš světlé, je potřeba zvýšit úroveň černé. K jejímu zjištění aplikujte pamsumm -mean na výše uvedený temný snímek.
-S nasycení
Pokud je obraz ve světlech narůžovělý, potřebujete snížit úroveň nasycení (bílé). K jejímu zjištění pořiďte snímek něčeho jasného a proveďte příkaz dcraw -D -4 -j -c foto.raw | pamsumm -max
Výchozí nastavení úrovní černé a nasycení je obvykle správné.
-n hranice_šumu
Použije wavelet transformaci pro redukci šumu při současném zachování detailů. Vhodná hodnota tohoto parametru bývá mezi 100 a 1000.
-C násobek_červené násobek_modré
Rozšíří červenou a modrou vrstvu o zadaný násobek, který vetšinou nabývá hodnot mezi 0.999 a 1.001. Používá se ke korekci chromatické aberace.
-H 0
Všechny přepálené body změní na čistě bílou (výchozí stav).
-H 1
Nechá přepálené body beze změny, budou mít různé odstíny fialové.
-H 2
Smísí přepálené a nepřepálené body dohromady do gradientu přecházejícího do bílé.
-H 3+
Opraví přepaly. Nižší čísla preferují bílou, vyšší barvy. Pro začátek je dobré zkusit -H 5 jako střední volbu. Pokud výsledek není uspokojivý, lze zkusit -H 9, zkopírovat přepaly, které nejsou bílé a nakopírovat je do obrázku vygenerovaného pomocí -H 3.
 

VOLBY BAREV

Ve výchozím nastavení dcraw používá vestavěnou hodnotu vyvážení bílé založenou na expozici barevné tabulky osvětlené standardní lampou typu D65.
-w
Použije vyvážení bílé dle fotoaparátu. Pokud obrázek tuto informaci neobsahuje, je vypsáno varování.
-a
Určí vyvážení bíle automaticky jako průměr z celého obrázku.
-A zleva zhora šířka výška
Spočte vyvážení bílé jako průměr ze zadaného obdélníku. Nejdříve proveďte dcraw -j -t 0 a vyberte obdélník obsahující střední šedou.
-r nás0 nás1 nás2 nás3
Zadejte vlastní hodnoty pro výpočet vyvážení bílé. Tyto parametry mohou být získány jako výstup příkazu dcraw -v.
+M nebo -M
Použije (nepoužije) barevnou matici z metadat obrázku. Výchozí hodnota je +M pokud je použit parametr -w a v ostatních případech -M. Tato volba se projeví pouze ve spojení s fotoaparáty Olympus, Leaf a Phase One.
-o [0-6]
Vybere výstupní barevný profil, pokud není současně použita volba -p :

0   Raw color (unikátní pro každý fotoaparát)
1   sRGB D65 (výchozí hodnota)
2   Adobe RGB (1998) D65
3   Wide Gamut RGB D65
4   Kodak ProPhoto RGB D65
5   XYZ
6   ACES

-p fotoaparát.icm [ -o výstupní.icm ]
Použije ICC barevný profil ze souboru fotoaparát.icm. Pro výstup je ve výchozím nastavení použit profil sRGB a nebo v případě zadání výstupní.icm profil z tohoto souboru.
-p embed
Použije ICC profil vložený do fotografie.
 

VOLBY INTERPOLACE

-d
Zobrazí raw data jako černobílý (stupně šedi) obrázek bez jakékoliv interpolace. Používá se především při fotografování dokumentů.
-D
Stejné jako -d, ale výstupem jsou čistá raw data, bez změn barev.
-h
Výstupem je barevný obrázek poloviční velikosti. Dvakrát rychlejší než -q 0.
-q 0
Použije velmi rychlou, ale nepříliš kvalitní, bilineární interpolaci.
-q 1
Použije Variable Number of Gradients (VNG) interpolaci.
-q 2
Použije Patterned Pixel Grouping (PPG) interpolaci.
-q 3
Použije Adaptive Homogeneity-Directed (AHD) interpolaci.
-f
Interpoluje RGB jako čtyři barvy. Tuto volbu použijte pokud ve výstupu vidíte rastr o velikosti 2x2 pixely nebo je výstup rozmazaný.
-m počet_průchodů
Po provedení interpolace odstraní barevné artefakty opakovaným aplikováním 3x3 medián filtru na R-G a B-G kanály.
 

VOLBY VÝSTUPU

Ve výchozím nastavení dcraw zapisuje 8-bitový PGM/PPM/PAM obrázek s gamma křivkou BT.709, úrovní bílé založené na histogramu a neukládá metadata.
-W
Použije pevnou úroveň bílé, ignoruje histogram obrázku.
-b jas
Vydělí úroveň bílé tímto číslem. Výchozí hodnota je 1.0.
-4
Zapíše 16bitový lineární obrázek (pevná úroveň bílé, bez gamma korekce).
-T
Zapíše obrázek ve formátu TIFF místo PGM/PPM/PAM.
-t [0-7,90,180,270]
Rotuje výstupní obrázek. Ve výchozím nastavení dcraw použije otočení dle údajů fotoaparátu. -t 0 zakáže jakékoliv otáčení.
-j
U fotoaparátu Fuji Super CCD zobrazí obrázek sklopený o 45 stupňů. U fotoaparátů. které nemají čtvercové pixely neprovádí transformaci obrazu do korektního poměru stran. Ve všech případech tato volba garantuje, že jeden pixel ve vyýstupním souboru přesně odpovídá jednomu pixelu čipu.
-s [0..N-1] nebo -s all
Pokud soubor obsahuje více obrázků, vybere jeden konkrétní a nebo při zadání "all" dekóduje všechny vložené obrázky. Například fotoaparáty Fuji Super CCD SR generují druhý obrázek podexponovaný o 4 EV pro zachování detailů v přepalech.
 

SOUBORY

:./.badpixels, ../.badpixels, ../../.badpixels, ...
Seznam vadných pixelů pro daný fotoaparát. Podle těchto souborů dokáže dcraw interpolovat obrázek, tak, aby byly vadné pixely skryty a nahrazeny informacemi z okolních pixelů. Každý řádek obsahuje tři sloupce, které obsahují ve kterém sloupci a řádku je vadný pixel a kdy byl poškozen. Např.:

 962   91 1028350000  # odešel mezi 1. a 4. srpnem 2002
1285 1067 0           # nevím, kdy pixel umřel

Tyto souřadnice se použijí před jakoukoliv transformací, pro jejich nalezení použijte dcraw -j -t 0

 

VIZ TAKÉ

pgm(5), ppm(5), pam(5), pnmgamma(1), pnmtotiff(1), pnmtopng(1), gphoto2(1), cjpeg(1), djpeg(1)  

AUTOR

Napsal David Coffin, dcoffin a cybercom o net  

PŘEKLADATEL

Dan Ohnesorg, dan a ohnesorg o cz


 

Index

JMÉNO
POUŽITÍ
POPIS
OBECNÉ VOLBY
VOLBY PRO OPRAVY
VOLBY BAREV
VOLBY INTERPOLACE
VOLBY VÝSTUPU
SOUBORY
VIZ TAKÉ
AUTOR
PŘEKLADATEL

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 21:20:50 GMT, June 01, 2018