dcraw

Section: User Commands (1)
Updated: 14 maig 2009
Index Return to Main Contents
 

NOM

dcraw - descodificador de línea de comandes per a fotos digitals crues (raw)  

RESUM

dcraw [OPCIÓ]... [FITXER]...  

DESCRIPCIÓ

dcraw descodifica fotos crues, mostra metadades i extreu les miniatures.  

OPCIONS GENERALS

-v
Mostra el missatges detallats, a més d'avisos i errors.
-c
Mostra les imatges descodificades o miniatures per la sortida estándar.
-e
Extreu la miniatura generada per la càmera, no la imatge crua. Aconsegueix o bé un fitxer JPEG o un fitxer PPM, depenent de la càmera.
-z
Canvia les dates de modificació i accés d'un fitxer AVI, JPEG, TIFF o cru de quan es va fer la foto, assumint que el rellotge de la càmera estava establert en horari Universal (UTC).
-i
Identifica els fitxers sense descodificar-los. La sortida d'estat és 0 si dcraw pot descodificar el darrer fitxer, 1 si no pot. -i -v mostra les metadades.
dcraw no pot descodificar els fitxers JPEG!!
 

OPCIONS DE RECUPERACIÓ

-P píxels_morts.txt
Llegeix la llista de píxels morts d'aquest fitxer en comptes de ".badpixels". Veieu FITXERS per a una descripció del format.
-K fosc.pgm
Substreu un quadre fosc de les dades crues. Per a generar un quadre fosc, fes una foto crua sense llum i fes dcraw -D -4 -j -t 0.
-k fosc
Quan les ombres apareguin amb boirina, s'ha d'augmentar el nivell de fosc. Per a mesurar això, aplica pamsumm -mean al quadre fosc generat amunt.
-S saturació
Si els realçats apareixen roses, cal reduïr el nivell de saturació. Per a mesurar això, feu una captura d'un objecte brillant i feu dcraw -D -4 -j -c foto.raw | pamsumm -max
Els valors de fosc i saturació per omissió solen ser adequats.
-n llindar_reducció_soroll
Utilitza un algorisme basat en ondetes per a eliminar el soroll mantenint el detall. El llindar òptim sol estar entre 100 i 1000.
-C mag_vermella mag_blau
Amplia les capes vermella i blava segons els factors indicats, normalment de 0.999 a 1.001, per a corregir l'aberració cromàtica.
-H 0
Exclou totes les sobreexposicions de blanc sòlid (per omissió).
-H 1
Deixa les sobreexposicions sense excloure en vàries ombres de rosa.
-H 2
Combina els valors retallats i no retallats en un degradat gradual a blanc.
-H 3+
Reconstrueix les sobreexposicions. Els valors baixos afavoreixen els blancs; els valors alts afavoreixen els colors. Proveu -H 5 com a compromís. Si no és prou bo, feu -H 9, talla les sobreexposicions que no són blanques i enganxa-les sobre la imatge generada amb -H 3.
 

OPCIONS DE COLOR

Per omissió, dcraw usa balanç de blancs prefixat basat en una carta de colors sota il·luminació estàndar D65.
-w
Utilitza el balanç de blancs especificat per la càmera. Si no es troba, mostra un missatge d'avís i utilitza un altre mètode.
-a
Calcula el balanç de blancs fent la mitja de tota la imatge.
-A esquerra amunt ample alt
Calcula el balanç de blancs fent la mitja d'un àrea rectangular. Primer feu dcraw -j -t 0 i seleccioneu un àrea de color gris neutre.
-r mul0 mul1 mul2 mul3
Especifica el teu propi balanç de blancs. Aquests multiplicadors es poden tallar i enganxar des de la sortida de dcraw -v.
+M o -M
Utiliza (o no utilizis) la matriu de colors incrustada en les metadades de la càmera. Si heu seleccionat -w el seu valor per omissió és +M , sinò el valor per omissió és -M Aquesta opció només afecta a les càmeres Olympus, Leaf i Phase One.
-o [0-6]
Selecciona l'espai de color de sortida quan la opció -p no s'utilitza:

0   Color cru (únic per a cada càmera)
1   sRGB D65 (per omissió)
2   Adobe RGB (1998) D65
3   Wide Gamut RGB D65
4   Kodak ProPhoto RGB D65
5   XYZ
6   ACES

-p càmera.icm [ -o sortida.icm ]
Utilitza perfils de color ICC per a definir l'espai de color cru de la càmera i l'espai de color desitjat (sRGB per omissió).
-p embed
Utilitza el perfil de color ICC associat de la foto crua.
 

OPCIONS D'INTERPOLACIÓ

-d
Mostra les dades crues com una imatge en escala de grisos sense interpolació. Útil per a fotografiar documents en blanc i negre.
-D
Igual que -d, però totalment cru (sense escalat de color).
-h
Mostra una imatge en color a la meitat de la seva mida original. Doble de ràpid que -q 0.
-q 0
Utilitza la interpolació bilineal d'alta velocitat i baixa qualitat.
-q 1
Utilitza la interpolació de Número Variable de Gradients (VNG).
-q 2
Utilitza la interpolació per Agrupació de Píxels en Patrons (PPG).
-q 3
Utilitza la interpolació Adaptativa Dirigida a la Homogeneïtat (AHD).
-f
Interpola RGB com a quatre colors. Useu això si la sortida mostra retines 2x2 falses amb VNG o laberints amb AHD.
-m numero_de_passes
Després de la interpolació, elimina els artefactes de color aplicant repetidament un filtre de mediana de 3x3 als canals R-G i B-G.
 

OPCIONS DE SORTIDA

Per omissió, dcraw genera fitxers PGM/PPM/PAM de 8 bits, corba gamma BT.709, nivell de blanc basat en histograma, i cap metadada.
-W
Utilitza nivell de blanc prefixat, ignorant l'histograma de la imatge.
-b lluminositat
Divideix el nivell de blanc per aquest número, per omissió 1.0.
-g potència pendent_picada
Permet triar la corba de gamma, per omissió BT.709 (-g 2.222 4.5). Si preferiu la correcció de gama sRGB, useu -g 2.4 12.92. Per triar una corba de potència simple, trieu una valor de pendent picada zero.
-6
Escriu setze bits per mostra en comptes de vuit.
-4
16 bits lineal, com a -6 -W -g 1 1.
-T
Desa en format TIFF amb metadades en comptes de PGM/PPM/PAM.
-t [0-7,90,180,270]
Gira la imatge de sortida. Per omissió, dcraw aplica el gir especificat per la càmera. -t 0 deshabilita tots els girs.
-j
Per a càmeres Fuji Super CCD, mostra la imatge girada 45 graus. Per a càmeres sense píxels quadrats, no encongeixis la imatge a la seva relació d'aspecte correcte. En qualsevol cas, aquesta opció garantitza que cada píxel de sortida correspon amb un píxel cru.
-s [0..N-1] o -s all
Si un fitxer conté N imatges crues, trieu descodificar una concreta o "all" (totes). Por exemple, les càmeres Fuji Super CCD SR generen una segona imatge subexposada quatre parades per a mostrar en detall les sobreexposicions.
 

FITXERS

:./.badpixels, ../.badpixels, ../../.badpixels, ...
Llista els píxels morts de la càmera, per a que dcraw pugui interpolar al seu voltant. Cada línea especifica la columna, fila i temps UNIX de la mort de cada píxel. Per exemple:

 962   91 1028350000  # va morir entre el 1 i el 4 d'Agost del 2002
1285 1067 0           # no es sap quan va morir aquest píxel

Aquestes coordenades són d'abans del retall o rotació, així que utilitza dcraw -j -t 0 per a trobar píxels morts.

 

VEiEU TAMBÉ

pgm(5), ppm(5), pam(5), pamsumm(1), pnmgamma(1), pnmtotiff(1), pnmtopng(1), gphoto2(1), cjpeg(1), djpeg(1)  

AUTOR

David Coffin, dcoffin a cybercom o net  

TRADUCCIÓ

Paco Rivière, http://pacoriviere.cat/


 

Index

NOM
RESUM
DESCRIPCIÓ
OPCIONS GENERALS
OPCIONS DE RECUPERACIÓ
OPCIONS DE COLOR
OPCIONS D'INTERPOLACIÓ
OPCIONS DE SORTIDA
FITXERS
VEiEU TAMBÉ
AUTOR
TRADUCCIÓ

This document was created by man2html, using the manual pages.
Time: 21:20:50 GMT, June 01, 2018